social

Modificari noul cod al muncii

Modificari noul cod al muncii (2011)

 

1. Contractul de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta al salariatilor anterior inceperii activitatii salariatului, registru care se va transmite Inspectoratului Teritorial de Munca.

 

2. Contractul de munca se incheie in forma scrisa inainte de inceperea activitatii salariatului, angajatorul avand obligatia inmanarii unui exemplar din contractul de munca salariatului, inainte de data de inceput a activitatii. Incalcarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 2000 lei.

 

3. Primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract de munca se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana sau penal daca este vorba de mai mult de 5 persoane ce nu au forme legale de angajare.

 

4. De asemenea, persoana fizica care accepta sa lucreze la negru va fi sanctionata cu amenda de la 500 la 1000 lei.

 

5. Angajatorul are dreptul de a stabili obiectivele de performanta individuala precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.

 

6. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului, care-i sunt aplicabile, vor fi cuprinse atat in contractul de munca cat si in Regulamentul intern.

 

7.  In contractul individual de munca trebuie sa se regaseasca si fisa postului cu specificarea atributiilor postului.

 

8. Orice modificare adusa contractului de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la momentul producerii modificarii. Vom reveni asupra acestui aspect in momentul publicarii noii legi privind modul de intocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor.

 

9. O persoana poate fi angajata numai in baza unui certificat medical prezentat inainte de angajare. Nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 3000 lei.

 

10. Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza.

 

11. Perioada de proba se stabileste la 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. Perioada de proba pentru persoanele cu handicap este de 30 de zile calendaristice.

 

12. Pentru absolventii institutiilor de invatamant superior, primele 6 luni dupa debutul in profesie se considera perioada de stagiu. Fac exceptie acele profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. La sfarsitul perioadei de stagiu, angajatorul elibereaza obligatoriu o adeverinta, care este vizata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala de competenta acesta isi are sediul.

 

13. Timp de 12 luni, angajatorul poate face angajari succesive de proba a mai multor persoane pentru acelasi post (potrivit vechiului cod, angajatorul avea dreptul sa faca maxim 3 angajari succesive).

 

14. Delegarea salariatilor cu privire la locul de desfasurare a activitatii se poate face pentru o perioada de maxim 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pe perioade succesive de maxim 60 de zile cu acordul salariatului.

 

15. Daca contractul de munca prevede clauza de mobilitate, este obligatoriu sa se specifce in contract si cuantumul prestatiilor suplimentare in natura acordate salaratului.

 

16. Termenul de preaviz este cel stabilit in contractul individual de munca sau in contractele  colective de munca si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru functiile de executie  si 45 de zile lucratoare pentru functiile de conducere.

 

17. Angajatorul are obligatia de a inregistra demisia salariatului. Nerespectarea acestei prevederi se pedepseste cu amenda de la 1500 lei la 3000 lei.

 

18. Durata minima a concediului de odihna anual prevazuta de noul Cod al Muncii este 20 de zile lucratoare. Durata efectiva a concediului de odihna se stabileste in contractul individual de munca, in urma negocierilor dintre parti.

 

19. In cazul in care programarea concediului de odihna se face fractionat, angajatorul are obligatia ca cel putin o perioada intr-un an sa fie de cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

 

20. Durata maxima a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata de 48 ore/saptamana inclusiv orele suplimentare, poate fi prelungita, astfel incat media pentru o perioada de referinta de 4 luni (fata de 3 luni in fostul Cod al Muncii) sa nu depaseasca 48 ore/saptamana.

 

21. Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in termen de 60 zile calendaristice dupa efectuarea acesteia (fata de 30 de zile in fostul Cod al Muncii).

 

22. Salariatii ce desfasoara munca de noapte beneficiaza fie de reducerea cu o ora a duratei muncii, fie de un spor de 25% (fata de 15%) pentru munca prestata noaptea.

 

23. Contractul pe durata determinata se incheie pe o perioada de maxim 12 luni si poate fi prelungit de 2 ori (12x2), astfel incat durata totala a acestuia sa nu depaseasca 36 de luni (in loc de 24 de luni).

 

24. Salariatul incadrat cu contract individual de munca pe durata determinata poate fi suspus unei perioade de proba, care nu va depasi:

 • 5 zile lucratoare pentru un contract cu o durata mai mica de 3 luni;
 • 15 zile lucratoare pentru un contract cu o durata cuprinsa intre 3 si 6 luni;
 • 30 de zile lucratoare pentru un contract cu o durata mai mare de 6 luni;
 • 45 de zile lucratoare pentru un contract cu o durata mai mare de 6 luni, in cazul salariatilor incadrati intr-o functie de conducere;

 

25. In cazul reducerii temporare a activitatii pentru motive economice, tehnologice angajatorul poate reduce programul de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu diminuarea salariului.

 

26. In cazul concedierilor pentru motive ce NU tin de persoana salariatului, se elimina interdictia de a face noi angajari timp de 9 luni si se stabileste o perioada de 45 de zile calendaristice in care, salariatii concediati au prioritate de reangajare fara concurs sau perioada de proba.

 

27. Sanctiunea disciplinara se radiaza in termen de 12 luni de la aplicare daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen, printr-o decizie scrisa a angajatorului.

 

28. Salariatii care au beneficiat de formare profesionala NU pot avea initiativa incetarii contractului de munca pentru o perioada stabilita de comun acord prin act aditional (in fostul Cod al Muncii, perioada era stabilita la 3 ani (cel putin) pentru o formare profesionala de minim 60 de zile).

 

29. Contractul de munca se poate suspenda in cazul expirarii avizelor si/sau autorizatiilor salariatului ce ii sunt necesare pentru exercitarea profesiei, timp de maxim 6 luni, pana la reinoirea acestora. Daca salariatul nu-si reinoieste avizele in acest timp, contractul inceteaza de drept.

 

30. Contractul individual de munca existent inceteaza de drept :

 

 • la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare ;
 • la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare

 

31. Majoritatea articolelor cu privire la contractul colectiv de munca unic la nivel national au fost abrogate. Raman insa in vigoare contractele colective la nivel de ramura.

 

32. Se mentine si obligativitatea angajatorului de a demara negocierile pentru incheierea contractului colectiv la nivel de unitate in cazul in care exista 21 de salariati.

 

33. Reprezentantii salariatilor pot fi alesi dintre salariatii cu capacitate deplina de exercitiu. Anterior, acestia trebuiau sa indeplineasca conditia de a fi implinit varsta de 21 de ani si aceea ce a fi lucrat la angajator cel putin un an fara intrerupere

 

34. Pe langa atributiile principale prevazute in sarcina reprezentantilor salariatilor de Codul Muncii, este introdusa si aceea de a negocia contractul colectiv de munca, in conditiile legii.

 

35. Se precizeaza ca pe toată durata exercitarii mandatului, reprezentantii salariatilor nu pot fi concediati pentru motive ce tin de indeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariati. Anterior, acestia erau protejati impotriva concedierii pentru motive care nu tin de persoana salariatului si pentru necorespundere profesionala, pe toata durata exercitarii mandatului.

 

 

36. De asemenea, angajatorii au obligatia sa comunice catre A.J.O.F.M. locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora. Incalcarea acestei obligatii, se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 3 000 si 5 000 RON

  

Raspunderea contraventionala

 

Se introduc / modifica urmatoarele amenzi:

 • primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca in forma scrisa, in limba romana, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
 • prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
 • incalcarea de catre angajator a obligatiei de a angaja o persoana numai in baza unui unui certificat medical care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci si a obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat si de a supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.
 • nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 • incalcarea de catre agentul de munca temporara a obligatiei prevazute de Codul Muncii potrivit careia agentii de munca temporara nu percep nicio taxa salariatilor temporari in schimbul demersurilor in vederea recrutarii acestora de catre utilizator sau pentru incheierea unui contract de munca temporara, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei.
 • incalcarea de catre angajator a obligatiei ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei.

 

Raspunderea penala:

1. Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda penala fapta persoanei care, in mod repetat, stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege.

2. Cu aceeasi pedeapsa, se sanctioneaza si infractiunea constand in refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca in oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate, potrivit legii.

3. Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala, primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca.

4. Primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane, se sanctioneaza cu inchisoare de la unu la 2 ani sau cu amenda penala.

5. Daca munca prestata de persoana aflata in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane sau de persoanele primite la munca in numar mai mare 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca, este de natura sa le puna in pericol viata, integritatea sau sanatatea, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

6. In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la pct. 3, 4 si 5, instanta de judecata poate dispune si aplicarea uneia dintre urmatoarele pedepse complementare:

 • pierderea totala sau partiala a dreptului angajatorului de a beneficia de prestatii, ajutoare sau subventii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, pentru o perioada de pana la 5 ani.
 • interzicerea dreptului angajatorului de a participa la atribuirea unui contract de achizitii publice pentru o perioada de pana la 5 ani;
 • recuperarea integrala sau partiala a prestatiilor, ajutoarelor sau subventiilor publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autoritatile romane, atribuite angajatorului pe o perioada de pana la 12 luni inainte de comiterea infractiunii;
 • inchiderea temporara sau definitiva a punctului ori punctelor de lucru in care s-a comis infractiunea sau retragerea temporara ori definitiva a unei licente de desfasurare a activitatii profesionale in cauza, daca acest lucru este justificat de gravitatea incalcarii.

In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la pct. 3, 4, 5, angajatorul va fi obligat sa plateasca sumele reprezentand:

 • restanta datorata persoanelor angajate ilegal. Cuantumul remuneratiei se presupune a fi egal cu salariul mediu brut pe economie, cu exceptia cazului in care fie angajatorul, fie angajatul poate dovedi contrariul;
 • cuantumul tuturor impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pe care angajatorul le-ar fi platit daca persoana ar fi fost angajata legal, inclusiv penalitatile de intarziere si amenzile administrative corespunzatoare;
 • cheltuielile determinate de transferul platilor restante in tara in care persoana angajata ilegal s-a intors de bunavoie sau a fost returnata in conditiile legii.
 • In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la pct. 3, 4 ai 5 de catre un subcontractant, atat contractantul principal, cat si orice subcontractant intermediar, daca au avut cunostinta de faptul ca subcontractantul angajator angaja straini aflati in situatie de sedere ilegala, pot fi obligati de catre instanta, in solidar cu angajatorul sau in locul subcontractantului angajator ori al contractantului al carui subcontractant direct este angajatorul, la plata sumelor de bani prevazute mai sus, cu exceptia sumelor reprezentand cuantumul tuturor impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale pe care angajatorul le-ar fi platit daca persoana ar fi fost angajata legal, inclusiv penalitatile de intarziere si amenzile administrative corespunzatoare;